Arquitectura


Disseny interior i reforma per les oficines de CeGe 
Diseño interior y reforma para las oficinas de CeGe
CeGe’s HQ interior design refurbishment
La Maquinista. Barcelona

Un empresari del sector editorial ens demana la reconversió d'un magatzem al nou centre d'innovació i laboratori tecnològic sobre disseny i producció editorial. Els temps previstos i el pressupost són molt ajustats.

La nostra proposta és un projecte d'oficines econòmic que aprofita al màxim allò existent, prioritza l'obertura espacial i emfatitza la visibilitat per generar un entorn laboral de més qualitat.

El primer pas és realitzar la demolició i enderrocament en el mínim temps, amb atenció a preservar el major nombre d'elements possibles i acotar la intervenció a allò estrictament necessari.Les oficines de direcció, boots comercials i departament tècnic es delimiten per fusteries d'altes prestacions acústiques, per la privadesa de les reunions i consells al seu interior. La resta dels llocs de treball estan en un ambient obert que fomenta la comunicació i el treball a workshop.

Els terres existents es reparen i no hi ha falsos sostres ni plafons. Si el sostre està bé, no cal cobrir-lo. Les instal·lacions que es pengen, per a climatització, il·luminació, extinció d'incendis i emergència s'han dissenyat amb atenció i cura especial perquè siguin aparents.

El color corporatiu és el taronja Pantone 165C, sobre blanc, negre i gris i s'aplica des del vestíbul de recepció al complet, fins a la senyalètica per terra que indica recorreguts, espais de reunió, office i lavabos.

Per multiplicar la visibilitat i la refracció de la llum, el nucli d'ascensors s'ha revestit de mirall, cosa que augmenta la percepció i la sensació d'amplitud.

El resultat és tan satisfactori que el propietari de l'edifici també ha demanat el projecte de reforma interior de les comunicacions i espais comuns de l'immoble.Un empresario del sector editorial nos pide la reconversión de un almacen en el nuevo centro de inovación y laboratorio tecnológico sobre diseño y producción editorial. Los tiempos previstos y el prespuesto son muy ajustados.

Nuestra propuesta es un proyecto de oficinas económico que aprovecha al máximo lo existente, prioriza la apertura espacial y enfatiza la visibilidad para generar un entorno laboral de la mayor calidad.

El primer paso es realizar la demolición y derribo en el mínimo tiempo, con atención en preservar el mayor número de elementos posibles y acotar la intervención a lo estrictamente necesario.

Las oficinas de dirección, boots comerciales y departamento técnico se delimitan por carpinterías de altas prestaciones acústicas, por la privacidad de las reuniones y consejos en su interior. El resto de los puestos de trabajo están en un ambiente abierto que fomenta la comunicación y el trabajo en workshop.

Los suelos existentes se reparan y no hay falsos techos ni plafones. Si el techo está bien, no hay por qué cubrirlo. Las instalaciones que cuelgan de él, para climatización, iluminación, extinción de incendios y emergencia se han diseñado con atención y cuidado especial para que sean aparentes.

El color corporativo es el naranja Pantone 165C, sobre blanco, negro y gris y se aplica desde el vestíbulo de recepción al completo, hasta la señalética por el suelo que indica recorridos, espacios de reunión, office y lavabos.

Para multiplicar la visibilidad y la refracción de la luz, el nucleo de ascensores se ha revestido de espejo, lo que aumenta la percepción y la sensación de amplitud.

El resultado es tan satisfactorio que el dueño del edificio ha pedido también el proyecto de reforma interior de las comunicaciones y espacios comunes del inmueble. 


A CEO from the publishing industry asks us to reconvert a warehouse into the new innovation center and technological laboratory on publishing design and production. The planned times and the budget are very tight.

Our proposal is an economic office project that makes the most of what exists, prioritizes spatial openness and emphasizes visibility to generate a work environment of the highest quality.

The first step is to carry out the demolition and demolition in the minimum time, paying attention to preserving the greatest number of elements possible and limiting the intervention to what is strictly necessary.The management offices, commercial boots and technical department are delimited by carpentry with high acoustic performance, for the privacy of meetings and councils inside. The rest of the jobs are in an open environment that encourages communication and workshop.

The existing floors are repaired and there are no false ceilings or soffits. If the roof is fine, there is no reason to cover it. The installations that hang from it, for air conditioning, lighting, fire extinguishing and emergency have been designed with special attention and care so that they are apparent.

The corporate color is Pantone 165C orange, on white, black and gray and is applied from the entire reception hall, to the signage on the floor indicating routes, meeting spaces, office and toilets.

To multiply the visibility and the refraction of light, the elevator core has been covered with a mirror, which increases the perception and the feeling of spaciousness.


The result is so satisfactory that the owner of the building has also requested the interior reform project of the communications and common spaces of the property.
LAArq Arquitectes / LAArq Arquitectos / LAArq Architects
Leonardo Novelo (Arquitecte/Arquitecto/Architect ETSAB-UPC) + Aida Cortés (Arquitecta/Arquitecta/Architect ETSAB-UPC).

 Contacte / Contacto / Contact
C/Sant Joan 18. 08629 Torrelles de Llobregat. Barcelona. Mail: info@la-arq.com / Tel.: +34 627951990 /  laarq_arqutiectes

© 2006-2024 LAARQ ARQUITECTURA Y URBANISMO SL